خانه » مقالات » ارتقاء کیفیت بهره وری در آموزش و پرورش دانش آموزان

ارتقاء کیفیت بهره وری در آموزش و پرورش دانش آموزان

با وجود تعاریف زیاد درمورد بهره وری به منظور اجرایی كردن آن در روش پرورش می بایست تعریفی همآهنگ و سازگار با شرایط و نیازهای آموزش و پرورش به كار برد و ازطریق مشاركت كلیه كاركنان قدم های تاثیر گذار ی را در این راه برداشت.
Original advisory services advisory role in improving the quality of mental state ارتقاء کیفیت بهره وری در آموزش و پرورش دانش آموزان
مشاوره آنلاین

مشاوره خانواده,مشاوره ازدواج,مشاوره آنلاین

راهكارهای ارتقا بهره وری مستلزم معرفت كافی وضعیت موجود و فرهنگ كاری روش پرورش است. باتوجه به فرق های خیلی مهم در فرهنگ كاری سازمانها وضعیت موجود آنها می توان گفت راهكارهای بیشتر شدن بهره وری نیز در آنها مفرق خواهدبود. در سطح كلان یا ملی این وظیفه دولت است كه با برنامـه ریزی لازم زمینه ارتقای بهره وری را فراهم سازد. ولی در سطح خرد یعنی در سطح مدارس ، مدیریتها و سازمانهای آموزش و پرورش ، وظیفه مدیران این واحدهاست كه با ایجاد جو مشاركت در محیط ، در كاركنان احساس غرور نسبت به كار ایجاد كرده و با تشویق كاركنان بهتر و تلاش گر، گرایش تعلق خاطر آنان را به محیط كار بیشتر كنند.

آنها همچنین می توانند با افزایش میزان صمیمیت و ایجاد روح همكاری در محیط كار، رابطه كاركنان مدیران را نزدیك تر کرده آنان را به مشاركت در بازبینی بهره وری سازمان یا مدرسه تحت سرپرستی خود كاهش اتلاف منابع راغب سازند . لازم ه این امر، شناخت تجزیه تحلیل وضعیت فعلی و بررسی عملكرد فرآیندهای مختلف آموزش پرورش نتایج حاصل از این فرآیندها تلاش بی وقفه جهت دگرگونی آن است كه سیستم های سازمان را در راستای اصلاح مستمر مطلوب و روند رو به افزایش هدایت كند. ازعبارت راهكارهای ارتقا بهره وری می توان موارد زیر را پیشنهاد نمود:

۱) تعهد پشتیبانی مدیریت ابیشتر شدن از پروگرام های عملیاتی ویرایش بیشتر شدن بهره وری.

۲) تشكیل كمیته عالی بهره وری متشكل از مدیران كلیه واحدهای سازمان ، هسته ها و تیم های ویرایش بهره وری با مشاركت فراگیر فرآیندگونه كلیه كاركنان با نگرش ایجاد دوایر یا گروه های ویرایش بهره وری

۳) تدوین استراتژی مدیریت بهره وری فراگیر جاری سازی عملیاتی آن.

۴) ایجاد باور، اعتماد اطمینان در كاركنان نسبت به استراتژی پروگرام های توصیه ی.

۵) بكارگیری مكانیزم های بررسی عملكرد سازمان ، تدوین جاری سازی شاخص های ارزیابی سنجش عملكرد سازمان همسو با مدیریت بهره وری از قبیل موثر ی كارآیی، انعطاف پذیری و كیفیت زندگی كاری.

۶) اصلاح نظام مدیریت كه در این راستا بایستی اهداف و ساختار سیـستم با نگرش فرآیندی تنظیم شود و از گسترش بی رویه افقی و عمومی سازمان پیشگیری گردد. همچنین می بایست به درجه ادغام تمام سیسـتم های مستقل تخصصی به سیسـتم ی جامع و یكپارچه با نگرش فرآیندی كیفیت داده ها كیفیت فرآیند تغییر، توجه خیلی شده و بین مراحل حساس تغییر، رابطه لازم ایجاد گردد.

۷) برقراری روش های موثر در تمام سطوح سازمان.

۸) برقراری ارتباط همكاری موثر بین واحدها و پارت های مختلف سازمان با بكارگیری فنون كار گروهی.

۹) سازگاری بین مدیریت و قوت كار درروش های بازبینی بهره وری.

۱۰) از كاركنان انجام كار با كیفیت خواسته شود.

۱۱) اولویت دادن به نتایج بررسی ها و تحقیقات كاربردی درباره فرآیندهای شغلی كاری.

۱۲) مدیر می بایست همه كاركنان را از جزییات كاری كه در حال انجام آن هستند ، مطلع کرده و آنان را در اصلاح فرآیندها مشاركت و کمک دهد.

۱۳) مدیران می بایست از اهداف پراكنده بدون برنامـه ریزی اجتناب كنند.

۱۴) مدیران باید شخصاً زمان بیشتری برای برنامـه ریزی ، هدایت و كنترل کار ها برای بیشتر شدن بهره وری صرف كنند.

ارتقا بهره وری در روش پرورش ضمن اینكه سبب افزایش كیفیت خدمات آموزش پرورش می گردد ، قیمت تمام شده آن را كاهش می دهد ، بازدهی سرمایه را هم افزایش داده و ارتقای استانداردهای زندگی را فراهم می سازد كه این هر دو از عــوامل اصلی ایجاد ثروت ملی محسوب می شوند .

پس ، می توان گفت كه بیشتر شدن بهره وری به مخصوص در آموزش پرورش با کیفیت ترین وسائل جهت ارتقا ویرایش سطح زندگی مردم ایجاد ثروت ملی است. از نظر سیسـتم ی با گسترش این تفكر در سطح منابع اقتصادی جامعه می توان نتیجه گرفت كه افزایش بهـــره وری آموزش و پرورش سبب بیشتر شدن بهره وری ملی شده آن به بالا رفتن قدرت خرید مردم ، رونق اقتصادی ، افزایش درآمد ملی ، كاهش تورم و همچنین ارتقا اشتغال در درازمدت منجر خواهد شد.

بهره وری در روش و پرورش

دیر زمانی از بکارگیری شیوه های ارتقای کیفیت و بهره وری در صنایع و بخشهای اقتصادی نمی گذرد. موفق یت این راهکارها در رشد گسترش اقتصادی، صاحبنظران را بر آن داشت تا آنها را در بنیادی ترین نهاد اقتصادی اجتماعی یعنی راهنمای پرورش بیازمایند و صد اما بکارگیری روش های ارتقای بهره وری در نظام های آموزش ی هم موفق یت آمیز بوده است. بطوری که همگان معتقد هستند کشورهای پیشگام در رشد گسترش اقتصادی اجتماعی مسیری جز ارتقای کیفیت بهره وری در روش و پرورش را نپیمودند. پس استفاده از خواص حاصل از ارتقای بهره وری نقش خیلی مهمی در رشد گسترش اقتصادی اجتماعی کشورهای گوناگون دارد.

كشور ما نیز كه در جهت اقتصاد دانایی محور حركت می‌كند همه تلاش را جهت ارتقا سرمایه‌های آدم ی بكار می‌گیرد چاره‌ای جز ارتقای بهره ‌وری در سطوح گوناگون به ویژه آموزش و پرورش ندارد.

ضرورت و ارزش بهره وری در روش پرورش:

یکی از زیر بنایی ترین گذاشته ای همه جوامع بشری بعد از خانواده، آموزش پرورش است.هر ساله منابع آدم ی مالی بسیار زیاد زیادی جهت تعلیم و تربیت دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد.اینکه دانش آموزان آبرخي ها توانمندیهای ضروری جهت زندگی اجتماعی را بیاموزند و در رشد اعتلای جامعه خود تاثیر گذار باشند، از مهمترین چالشهای گریبان گیر نظام های روش ی جهان به خصوص نظام راهنمای ی کشور ماست.

ارتقای بهره وری در روش و پرورش نه تنها به گسترش اقتصادی اجتماعی کمک می نماید ،بلکه از طریق تربیت قوت آدم ی کارآمد خلاق می تواند سبب اعتلای کشور گردد. از آنجایی كه امروزه دانش آموزان به اضافه مهارتهای پایه نیازمند مهارتهای پیچیده ‌تری هستند منابعی كه در اختیار روش و پرورش قرار می‌گیرد، محدود است در نتیجه ارتقای بهره‌ وری در آموزش پرورش بایستی از طریق ارتقای بهره وری در مدارس صورت گیرد. چنانچه آموزش پرورش تغییرات كیفی در فرهنگ حاكم بر جامعه بوجود آورد، بدون شك می‌تواند از طریق تحول در رفتار مردم شكل گذاشته ای اجتماعی، پیشرفت های قابل ملاحظه ای در نرخ بیشتر شدن بهره‌ وری بوجود آورد.

افزون بر این، افرادی كه دانش مهارت مفید ی به دست می‌آورند، می‌توانند فرد مفید ی در جامعه به شمار آیند. روش پرورش با تقویت تحكیم سرمایه‌های مادی آدم ی بر رشد ارتقای بهره ‌وری سرعت می‌بخشد. ۱

پیش از ارایه راهكارهای گوناگون در زمینه ارتقای بهره‌ وری در مدارس بایستی تعریف دقیقی از آن ارایه نمود. به همین در این بخش تعاریف گوناگون بهره‌ وری در روش پرورش ارایه می‌گردد.

درباره admin

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان خرید فیلترشکن خرید vpn خرید vpn ارزان خرید vpn خرید vpn
x

شاید بپسندید

اتوبار پاکنژاد

اتوبار پاکنژاد اگر  دنبال اتوبار حرفه ای و منصفانه هستید ، پیشنهاد می کنیم یکبار باربری و ...

افزایش بازدید و بهبود رتبه الکسا

افزایش بازدید و بهبود رتبه الکسا افزایش بازدید و بهبود رتبه الکسا الکسا برای کاربران ...

پوشش حیاط خلوت

پوشش حیاط خلوت مجری انواع پوششهای نورگیر وسقف های سبک ونورگیرهای ساختمانی ،پوشش سقف حیاط ...