خانه » مقالات » تحقیق شبكه هاي توزيع مويرگي در بازار ايران

تحقیق شبكه هاي توزيع مويرگي در بازار ايران

تصميم در مورد کانال توزيع فروش کالا، از عبارت مهمترين تصميماتي است که فرا روي مديران قرار دارد. تصميم درمورد توزيع کالا بر ساير تصميمات بازاريابي تاثير مستقيم مي گذارد. نبض يک شرکـت در دست شبکه توزيع فروش آن است، اما با تمام اين شرايط اکثرا کمپانی ها به کانال‌هاي توزيع کالاهاي توجه کافي ندارند اين امر گاه عواقب زيانباري جهت آنان به دنبال دارد و در مقابل، بسياري از شرکت هاي با استفاده از سيستم هاي توزيع خلاق، به مزيت رقابتي دست يافته اند. اين نوشتار سعي دارد كه بر اساس تجربيات نويسنده، انواع كانال‌هاي توزيع در ايران و مزايا و معايب هريك را بيان كند
%name تحقیق شبكه هاي توزيع مويرگي در بازار ايران
انجام پایان نامه کامپیوتر

انجام پایان نامه کارشناس ارشد,انجام پایان نامه کارشناس ارشد,انجام پایان نامه کارشناس ارشد

توزيع کالا از طريق شبکه هاي توزيع عمده فروشي
محاسن:
۱٫ هزينه هاي توزيع در اينروش پايين تر است و قيمت تمام شده کالا را كم شدن داده و يا حاشيه سود خرده فروش را افزايش مي‌دهد.
۲٫ تعداد زيادي از شرکت ها و مراکز پخش کوچک از طريق شبکه هاي توزيع عمده فروشي تامين مي شوند.
معايب:
۱٫ به دليل شيوه هاي ویِژگزینشه نقد نسيه در بازار، کالاها اکثرا ٌ ً بسيار پايين تر از قيمت واقعي به فروش مي روند استراتژي‌هاي قيمت گذاري کالا را در کل بازار تحت الشعاع قرار مي دهند و به اصطلاح، کالا ذليل مي شود.
۲٫ کمپانی ها هيچ کنترلي بر شيوه هاي توزيع بازار ندارند.
۳٫ ريسک باز پرداخت وجه کالاي فروخته شده افزايش مي يابد.
۴٫ شبکه توزيع کمپانی به صورت شبه انحصاري در اختيار بنکداران قرار مي گيرد که در بلند مدت براي کمپانی خطرناک است شرکت عملاً از مکانيسم توزيع کالا هيچ اطلاعي ندارد.
۵٫ شبکه توزيع عمده فروشي هيچ فشاري براي فروش کالاهاي شرکـت به خود وارد نمي سازد در صورت ضعيف بودن کالا به هر دليل، کالا را پس مي زند.
توزيع کالا از طريق شبکه مجموعه هاي پخش
اساساً به دليل اينکه هر شخصي با هر سابقه و با هر میزان پاما مي تواند مبادرت به ايجاد شرکـت پخش كند (همان گونه که در کشور، به ويژه در شهرهاي بزرگ مانند تهران بوضوح شاهد آن هستيم)، تعداد زيادي کمپانی هاي پخش کوچک در جاهاي مختلف مشاهده مي شود که ريسک فعالی ت با اين شرکـت ها چه از نظر بازپرداخت وجه کالاهاي فروخته شده چه از نظر کنترل نحوه فعالی ت آنها به حدي بالاست که عملاً فعالی ت با اين سيستم ها را فاقد هر گونه توجيه مي كند.
در اين بخش فقط به همکاري با شرکت هاي بزرگ پخش اشاره مي شود:
مزيتها:
۱٫ ريسک بازگشت وجه کالاي فروخته شده نسبتاً در مقايسه باراهنمای اول پايين است.
۲٫ به دليل وجود تجربه نسبتاً بهتر در امر توزيع مويرگي وجود اطلاعات به روز در اين سيستم ها، کنترل شبکه توزيع مسيرکالاي فروخته شده آسان است.(اما چنانچه اطلاعات در اختيار شرکـت توليد کننده قرار داده شود).
۳٫ سرعت انتقال کالا به بازار نسبتاً خوب است.(اما نه در تمام موارد )
۴٫ به دليل متمرکز بودن سيستم سفارش دهي باز پرداخت وجه کالاي فروخته شده، موارد تعدد مشتري و مراکز سفارش وجود ندارد و طرف حساب يک نفر است.
معايب:
۱٫ کمپانی توليد کننده هيچ کنترلي بر شيوه هاي توزيع کالا ندارد.
۲٫ به دليل واحد بودن کانال توزيع، در صورتي که به هر دليل، شرکت توزيع کننده، توزيع کالا را انجام ندهد، مجموعه توليد کننده فلج خواهد شد.
۳٫ سيستم تامين مالي شرکـت ، منوط به پرداخت پول از يک منبع واحد مي شود. در صورتي که به هر دليل پرداخت پول از طرف مجموعه توزيع کننده قطع شود، سيستم توليد کننده با موارد عديده اي مواجه خواهد شد.
۴٫ در صورتي که عملکرد سيستم توزيع مورد رضايت توليد کننده نباشد، شرکت توليد کننده نمي تواند عکس زیبا العمل مناسب و سريع از نشان دهد.
۵٫ در بلند مدت، کمپانی توزيع کننده عملاً تعيين کننده خط مشي توليد کننده خواهد بود توليد کننده بايد تابع تصميمات توزيع کننده باشد.
۶٫ دوره باز پرداخت وجه فروخته شده به کمپانی هاي پخش بزرگ بسيار طولاني بوده هزينه فرصت از دست رفته سرمايه براي کمپانی هاي توليد کننده بالا خواهد بود.

مجتمعهاي توليدي و شبکه هاي توزيع مستقل
اساساً صاحبان سرمايه متخصصین بازار ببهتر ي از معايب اساسي کمپانی هاي پخش بزرگ آگاه هستند از سالهاي قدیم کشور همـواره شاهد تولد شرکـت هاي پخش مختلف در مجتمعهاي توليدي بوده است که اين مسئله تا امروز همچنان ادامه دارد.
در قدیم مجتمعهاي مختلف توليدي که اندازه وسيعي از کالاهاي با برند معتبر اين کشور را توليد مي کنند، با آگاهي از ارزش فوق العاده استراتژي توزيع و به مقصد رساني کالا ايجاد دسترسي آسان به کالا جهت مشتري و کنترل شيوه توزيع بازار محصول بسياري از موارد ديگر، مجموعه اي از مجموعه هاي توزيع تخصصي خود را راه‌اندازي كردند که اين مجموعه ها در حال حاضر از مجموعه هاي قوي معتبر پخش در کشور محسوب مي شوند. نکته حائز ارزش اين است که به طور معمول مجتمعهاي توليدي و مجموعه هاي توليدي بزرگ که داراي شبکه هاي توزيع مستقل هستند ، اکثرا ٌ ً از برندهاي معتبرتر حضـور فعالتري در بازار برخوردارند سودهاي کلاني از محل فروش کالاها جهت کارخانه هاي خود ايجاد مي كنند. در حالي که مجموعه هايي که با شبکه هاي توزيع ديگر فعالی ت دارند، از اين مزيت ها برخوردار نيستند يا کم بهره اند هزينه هاي سرسام آوري را براي توزيع محصولات و تقويت جايگاه برند در بازار مي پردازند.
توجيه هزينه اي ايجاد شبکه هاي توزيع براي مجتمعهاي بزرگ توليدي
پر واضح است که ايجاد شبکه هاي توزيع داراي هزينه هاي نسبتاًسنگيني می باشند و تقريباً در تمام موارد در سالهاي اول سود آور نيستند. اما پرسش اساسي اينجاست که با تذکر به هزينه سنگين اين مجموعه ها چرا مجتمعهاي توليدي تمايل دارند اين شبکه هاي توزيع مستقل را ايجاد كنند. دلايل فراواني براي توجيه اين مسئله وجود دارد که در قبل به تعدادي از آنها اشاره شد.
اما يکي ديگر از دلايل اصلي ايجاد اين شبکه هاي توزيع، اين است که کمپانی ها مجتمعهاي توليدي به دليل اندازه وسيع توليداتشان اساساً شاید نتوانند مجموعه معتبري را پيدا کنند که اين اندازه وسيع کالا را توزيع كند و از سوي ديگر با توجه به هزينه هاي بالاي توزيع کالا از طريق شبکه هاي توزيع ديگر ايجاد اين شبکه هاي توزيع در بلند مدت کاملاً داراي توجيه اقتصادي است.
اما اساساً مجتمعهاي توليدي در ايجاد شبکه هاي توزيع مستقل، به دنبال کسب سود نيستند، زيرا توزيع قوي کالاهاي توليدي مجموعه هاي تحت پوشش اين مجتمعها با هزينه هاي نسبتاً معقول، باعث حضـور مناسب در سطح بازار، جاي گرفتن کالاها در قفسه فروشگاهها در نقاط مختلف بازارهاي هدف، افزايش اندازه فروش محصولات مجتمعهاي توليدي به ميزان قابل قبول، کنترل دائم و آسان بازارهاي هدف کنترل وضعيت بازگشت سرمايه و کاهش ريسک هاي مرتبط با آن که يکي از مهمترين موارد شرکـت هاي توليدي در ايران است مي شود. اين مزايا ايجاد شبکه هاي توزيع مستقل را حتي در صورت زيانده بودن جهت آنها منطقي توجيه‌پذير كرده است

درباره admin

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان
x

شاید بپسندید

بهترین نرم افزار رستوران – نرم افزار مدیریت رستوران جهت حسابداری

نرم افزار رستوران – نرم افزار مدیریت رستوران – نرم افزار حسابداری رستوران نرم افزار ...

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی ۹۶

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی ۹۶   برای آمادگی بیشتر شما متقاضیان گواهینامه رانندگی پایه ...

داروخانه مذهبی به سبک رادیو منزل

داروخانه مذهبی به سبک رادیو منزل اگه داروهای شیمیایی را قبول ندارید با وبسایت رادیو ...