خانه » آرشیو برچسب: سامانه حمل و نقل هوشمند topdi

آرشیو برچسب: سامانه حمل و نقل هوشمند topdi

سیستم حمل‌ و نقل هوشمند

سیستم حمل‌ و نقل هوشمند  وجود حمل و نقل روان و ایمن از مهم ‌ترین پایین ساخت‌های ضـروری برای گسترش صنایع و افزوده شدن سطح رفاه اجتماعی هر کشور است اﻣـﺮوزه ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ از ﻗﺒﯿﻞ آﻟﻮدﮔﯿ‌ﻬﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی، اﻓﺰاﯾﺶ‌ ﺧﺴـﺎرتﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳـﻮاﻧﺢ و ﺗﺼﺎدﻓﺎت، ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺣﻤﻞ ...

ادامه مطلب »